Zabrzonauci banner www

REGULAMIN GRY

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEJ GRY ONLINE „ZABRZONAUCI”

I.Organizatorzy Gry

1.Organizatorami międzyszkolnej gry online „Zabrzonauci” (zwanej dalej Grą), która odbędzie się w dniach od 16 do 26 listopada 2020 roku na stronie www.zabrzonauci.pl są Urząd Miasta Zabrze oraz Silesia Events (zwani dalej Organizatorami).

2.Reprezentantami Organizatorów są:

a) Pan Michał Wadowski – Urząd Miasta Zabrze

b) Pani Dorota Janas – Silesia Events

3.Organizatorzy zobowiązują się do podjęcia wszelkich starań, by Gra przebiegała w sposób zgodny  z Regulaminem. 

4.Organizatorzy poprzez swoich reprezentantów mają za zadanie rozstrzygać wszelkie kwestie związane z przestrzeganiem regulaminu Gry i podejmują wiążące decyzje wobec Graczy dotyczące realizacji postanowień niniejszego regulaminu. Reprezentanci mogą zmieniać postanowienia niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn. Decyzje reprezentantów Organizatorów są nieodwołalne i nie wymagają uzasadnienia wobec Graczy.

II.Cele Gry

1.Celem Gry jest popularyzacja nauki wśród uczniów klas 4-6 oraz klas 7-8 szkół podstawowych oraz wśród uczniów szkół średnich w Zabrzu.

2.Celem Gry jest promocja instytucji i osób w Zabrzu, które zajmują się popularyzacją szeroko pojętej nauki.

III. Uczestnicy Gry

1.Gra jest przeznaczona dla uczniów klas 4-6 oraz klas 7-8 szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół średnich w Zabrzu.

2.W Grze przewidziano trzy kategorie wiekowe:

2.1.Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych w Zabrzu

2.2.Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych w Zabrzu.

2.3.Uczniowie szkół średnich w Zabrzu.

3.Uczestnikiem Gry jest szkoła podstawowa lub średnia zlokalizowana w Zabrzu.

4.Każda szkoła przystępująca do Gry wybiera swoją reprezentację.

5.Szkoła może wystawić jedną, dwie lub maksymalnie trzy reprezentacje – maksymalnie po jednej reprezentacji w każdej kategorii wiekowej.

6.Każda reprezentacja składa się z pracownika szkoły, która wytypowała daną reprezentację oraz z maksymalnie 10 uczniów tej szkoły w wybranej kategorii wiekowej.

IV.Rejestracja uczestników Gry

1.Udział w Grze jest bezpłatny.

2.Rejestracja reprezentacji Uczestnika jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze.

3.Rejestracji dokonuje się na stronie www.zabrzonauci.pl wypełniając i wysyłając formularz elektroniczny.

4.W odpowiedzi na wysłany formularz Organizatorzy Gry wyślą drogą elektroniczną w ciągu 24 godzin potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w formularzu.

5.Rejestracji można dokonywać od 9 do 23 listopada 2020 r.

6.Rejestracja dokonana między 16 a 23 listopada 2020 r. pozwala na dołączenie do Gry i realizację wszystkich zadań Gry, również tych, które zostały opublikowane wcześniej. Należy jednak pamiętać, że późniejsze rozpoczęcie Gry skraca czas na wykonanie wszystkich zadań w stosunku do reprezentacji, które dołączyły do Gry wcześniej.

V.Zasady Gry

1.Począwszy od poniedziałku 16 listopada 2020 aż do wtorku 24 listopada 2020 r. włącznie (za wyjątkiem soboty 21 i niedzieli 22 listopada), na stronie www.zabrzonauci.pl będą publikowane zadania Gry.

2.Każdego dnia Gry o godzinie 7.00 na stronie www.zabrzonauci.pl zostaną opublikowane 3 zadania.

3.Łącznie na stronie www.zabrzonauci.pl od 16 listopada 2020 do 24 listopada 2020 r. zostanie opublikowanych 21 zadań.

4.Każde zadanie Gry zostanie przygotowane w 3 wersjach – osobno dla każdej grupy wiekowej.

5.Przy każdym zadaniu Gry będzie informacja o liczbie punktów, którą można uzyskać za jego wykonanie.

6.Przy każdym zadaniu Gry będzie informacja o czasie wyznaczonym na jego wykonanie. Większość zadań będzie można wykonywać od momentu ich publikacji aż do 25 listopada i w przypadku tych zadań czas odesłania rozwiązań nie ma wpływu na punktację. Wybrane zadania będą miały inny, znacznie krótszy termin na odesłanie ich rozwiązań, a czas wysłania rozwiązań będzie mieć wpływ na punktację.

7.Ostatecznym terminem wysyłania rozwiązań jest 25 listopada 2020 r. do godziny 20.00, za wyjątkiem zadań, które będą miały inny, znacznie krótszy termin na odesłanie ich rozwiązań, a czas wysłania rozwiązań będzie mieć wpływ na punktację.

8.Do wysłania rozwiązań zadań Gry służy formularz elektroniczny, który zostanie opublikowany na stronie www.zabrzonauci.pl w dniu 24 listopada wraz z ostatnią partią zadań Gry. Do wysłania rozwiązań zadań specjalnych zostanie każdorazowo wskazany sposób przesyłania rozwiązań.

VI.Zakończenie Gry

1.Celem reprezentacji Uczestników Gry jest rozwiązanie jak największej liczby zadań Gry opublikowanych od 16 do 24 listopada 2020 r. i tym samym zdobycie jak najwyższego wyniku liczonego w punktach.

2.Informacja o wyniku uzyskanym przez każdą reprezentację zostanie opublikowana w dniu 26 listopada 2020 r. o godzinie 16.00 na stronie Gry.  

VII. Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

1.Gracze poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu w nim określonym.

2.Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Silesia Events z siedzibą w Katowicach.

3.Dane osobowe Graczy (imię, nazwisko, email) przetwarzane będą w celu wzięcia udziału
w organizowanej przez Urząd Miasta Zabrze grze internetowej „Zabrzonauci”.

4.Dane osobowe Graczy będą przechowywane przez okres do 5 lat i po tym okresie zostaną usunięte za protokołem.

5.Gracz posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Gracze mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają iż przetwarzanie danych osobowych dotyczące Graczy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Font Resize